Gầu hoa thị - công ty giấy VT
Tiến hành bàn giao và test sản phẩm tại công ty khách hàng...
Gầu ngoạm cơ 17m3 Gầu ngoạm cơ 17m3

Gầu ngoạm cơ 17m3

Gầu ngoạm thủy lực DKTX 25m3
25 08-19
Gầu ngoạm thủy lực DKTX 25m3

Gầu ngoạm thủy lực DKTX 25m3

Gầu ngoạm DKTX 10m3 Gầu ngoạm DKTX 10m3

Gầu ngoạm DKTX 10m3